Mediaberichten over veteranen onderzocht

7 april 2020
Deel dit bericht:
Onderzoek van het Veteraneninstituut naar de berichtgeving over veteranen.

In de krant van vandaag wordt morgen de vis weer verpakt. Dat neemt niet weg dat de krant vandaag wel wordt gelezen en morgen tijdens de koffiepauze wordt besproken. Berichten in de media zijn belangrijk, ook voor veteranen. Die berichten bepalen immers mede hoe bekend hun militaire inzet in de samenleving is. En wanneer de media ook aandacht hebben voor de zware inzetomstandigheden, de gebrachte offers of het belang van het militaire werk kan dat ook de waardering voor veteranen in de samenleving vergroten. Bovendien kijken ook veteranen tv en lezen ook zij kranten. Berichtgeving waarin zij een rol spelen beïnvloeden dus hun gevoel van waardering.

Al met al redenen genoeg om de berichtgeving over veteranen regelmatig te onderzoeken. En dat doet het Veteraneninstituut. Uit praktisch oogpunt wordt dan gekozen voor onderzoek in landelijke en regionale dagbladen, zo ook voor het onderzoek dat onlangs werd afgerond. Eerder mediaonderzoek (2016) wees uit dat dagbladen vaker positief dan negatief over veteranen schrijven. Gelijktijdig weten we uit eigen onderzoek (2018) dat slechts 30% van de veteranen zich gewaardeerd voelt door de berichtgeving in de media.

Om dat verschil beter te kunnen verklaren hebben we er ditmaal voor gekozen om naast het hoofdonderwerp ‘veteranen’ ook berichtgeving over ‘defensie’ en ‘uitzendingen’ in het onderzoek mee te nemen. De artikelen hierover, en dan vooral de toonzetting ervan, kunnen immers invloed hebben op de mate waarin veteranen zich gewaardeerd voelen.

Wat heeft het juist afgeronde mediaonderzoek ons geleerd? Allereerst dat er over Defensie (68%) veel meer geschreven wordt dan over veteranen (22%) en uitzendingen (10%). Verder stellen we opnieuw vast dat regionale dagbladen ongeveer driemaal zo veel over veteranen berichten dan de landelijk dagbladen. Vooral in de ‘veteranenmaanden’ mei en juni is de regionale media-aandacht groot.

De meest in het oog springende conclusies betreffen echter de toonzetting van de artikelen. De toonzetting van de artikelen over veteranen is overwegend positief (!), over uitzendingen overwegend neutraal/kritisch en over Defensie zelfs overwegend negatief/neutraal.  En wellicht bieden juist de kritische berichten over (besluitvorming rond) uitzendingen en de vele negatieve berichten over Defensie een verklaring waarom een meerderheid van de veteranen zich – ondanks de vele positieve berichten over henzelf – niet gewaardeerd voelt door de media.

Dagbladmonitor Veteranen 2017-2018