Titel Samenvatting Auteur Jaar
Terugblik op uitgevoerd veteranenbeleid en doelstellingen voor komend jaar. Ministerie van Defensie 2021
Onderzoek naar de perceptie van het Nederlands publiek (15-75 jaar) van veteranen en de Nederlandse Veteranendag. Ministerie van Defensie 2021
Onderzoek naar de berichtgeving over veteranen, uitzendingen en Defensie in Nederlandse dagbladen in de periode augustus 2017 tot en met juli 2018. Jessica Cozzi, Melanie Dirksen en Marjolein van der Werf 2020
Onderzoek naar de  perceptie van veteranen en de Nederlandse Veteranendag onder het Nederlands publiek (16 tot 75 jaar). Ministerie van Defensie 2020
Veteraneninstituut 2020
Ministerie van Defensie 2020
Onderzoek van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum naar het welzijn van Dutchbat III-veteranen en de behoefte aan zorg, erkenning en waardering. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum 2020
Onderzoek naar de perceptie van het Nederlands publiek (15-75 jaar) van veteranen en de Nederlandse Veteranendag. Motivaction 2019
Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriële regeling en in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. Veteraneninstituut 2019
Herhaling van het vragenlijstonderzoek uit 2014 naar het welbevinden van Nederlandse veteranen die de dienst hebben verlaten. Veteraneninstituut 2019
Jaarverslag met overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2018. Veteraneninstituut 2019
Onderzoek onder thuisfronters van veteranen die niet meer in dienst zijn. Veteraneninstituut 2018
Onderzoek naar de perceptie van het Nederlands publiek (15-75 jaar) van veteranen en de Nederlandse Veteranendag Motivaction 2018
Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriële regeling en in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. Veteraneninstituut 2018
Een onderzoek naar de behoefte aan erkenning, waardering en ondersteuning onder het thuisfront van post-actieve veteranen. Veteraneninstituut 2018
In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. Ministerie van Defensie 2018
Aanleiding voor dit onderzoek was het gesprek van minister-president Rutte en minister van Defensie Hennis-Plasschaert in oktober 2015 met vertegenwoordigers van Dutchbat III. Dit gesprek is belegd nadat was vastgesteld dat 20 jaar na de val van Srebrenica nog steeds een aanzienlijk deel van de Dutchbatters kampt met problemen in het dagelijkse leven. Ministerie van Defensie 2018
 Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Veteraneninstituut in het jaar 2017. Veteraneninstituut 2018
Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Veteraneninstituut. Veteraneninstituut 2018
Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Veteraneninstituut. Melanie Dirksen 2017
Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Veteraneninstituut in het jaar 2016. Veteraneninstituut 2017
Het onderzoek naar vrouwelijke veteranen is ingegeven door signalen vanuit Amerika dat er mogelijk niet voldaan wordt aan de (zorg)behoeften van vrouwelijke veteranen. Veteraneninstituut 2017
Een inventarisatie van het onderzoek naar maatschappelijke erkenning voor veteranen. Bijkerk, R. en Elands M. 2017
Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Veteraneninstituut. Veteraneninstituut 2017
In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. Ministerie van Defensie 2017
Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Melanie Dirksen 2016
Het Veteraneninstituut (hierna: Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten vast in een activiteitenplan waaraan een begroting is gekoppeld. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2015. Veteraneninstituut 2016
This is an unofficial translation and is not authorized by the Minister of Defence.   Veteraneninstituut 2016
Hoeveel waardering hebben Nederlanders voor veteranen en wat voor beeld hebben zij van hen? Ministerie van Defensie 2016
In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de brief bij de Veteranennota geeft de minister een toelichting op de nota. Ministerie van Defensie 2016
De evaluatie van het veteranenbeleid gaat over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het veteranenbeleid tussen 2011 en 2016. Ministerie van Defensie 2016
Onderzoek naar berichtgeving over veteranen in de Nederlandse dagbladen. Angelique van Tilburg 2016
Een inventarisatie van afgeronde en lopende onderzoeken onder veteranen betreffende het onderwerp gezondheid en welzijn. Veteraneninstituut 2015
Deze publicatie laat zien wat we wel en niet weten Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog. Deskundigen aan het woord, in een serie interviews. Zij lichten de feiten en cijfers toe en gaan in op de omstandigheden waarin deze slachtoffers het leven lieten. Renske Krimp MA 2015
Wat is PTSS en hoe vaak komt het voor onder veteranen? Hoe kan PTSS behandeld worden? Veteraneninstituut 2015
Lees hier over veteranen die humanitaire projecten opzetten in het buitenland. Veteraneninstituut 2015
Eind 2013 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en behoeften van nuldelijnshelpers. Yvon de Reuver, Melanie Dirksen, Jacco Duel 2015
Peacekeeping missions nowadays frequently include activities in the area of reconstruction and humanitarian aid. For veterans, it does not always end there. Veterans' Institute 2015
Veterans' Institute 2015
Zelfdodingen onder Nederlandse mannelijke militairen die op missie zijn geweest vergeleken met mannen die niet op missie zijn geweest. In de Verenigde Staten zijn berichten verschenen dat militairen die naar Irak en Afghanistan zijn uitgezonden vaker zelfmoord plegen. Het RIVM heeft een eerste onderzoek gedaan naar de vraag of dat ook aan de orde is […] Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2015
Wat voor interviews zijn er te vinden in het Interviewproject Nederlandse Veteranen van het Veteraneninstituut? Veteraneninstituut 2015
Jaarlijks leggen we activiteiten vast in een activiteitenplan waaraan een begroting is gekoppeld. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2014. Veteraneninstituut 2015
Nearly 1,200 personal accounts of more than 1,000 veterans have been recorded on sound-recording media. Veterans' Institute 2015
Some service personnel will develop symptoms after their deployment. These will sometimes be physical symptoms for which no clear cause can be found. Veterans' Institute 2015
In conducting the Core Data of Veterans for 2015 survey we hope to gain a clearer understanding of the wishes, needs and experiences of veterans as regards three topics. Those topics are veterans’ policy, the services provided by the Veterans’ Institute (Vi) and the usefulness of experience working as a serviceman or service woman and […] Veterans' Institute 2015
Het Nobelprijsinsigne is er eindelijk. Wat betekent dit insigne voor degenen die hem mogen ontvangen? Dit Checkpointartikel geeft een antwoord op deze vraag door een levendig verslag van de uitreiking op de kazerne in Havelte. Yvon de Reuver 2015
De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag. TOS 2015
Vrijwel alle veteranen die hebben deelgenomen aan een oorlog of vredesoperatie hebben dat toen als bijzonder ervaren. Maar hoe gaat het nu met hen? Hoe kijken ze terug op de uitzending? Heeft de uitzending nog invloed (gehad) op hun verdere leven? Hebben ze behoefte aan zorg? Trimbos-Instituut - Veteraneninstituut 2015
Lees hier over lichamelijk onverklaarbare klachten bij veteranen na uitzending. Veteraneninstituut 2015
Dit Checkpointartikel bevat een samenvatting van het onderzoek Kerngegevens 2014. In dit onderzoek staat de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi centraal. Yvon de Reuver 2015
In dit Checkpointartikel staat een samenvatting van het opinieonderzoek dat Defensie, de stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut hebben gehouden onder de Nederlandse bevolking in de afgelopen jaren. Het beschrijft het beeld dat Nederlanders hebben van 'de veteraan'. Jacco Duel 2015
De huidige nuldelijnshelpers voor veteranen zijn bevraagd wat betreft hun persoonlijke ervaringen met nuldelijnsondersteuning, de organisatie van nuldelijnsondersteuning, ervaringen met doorverwijzen en vaardigheden, scholing en training. Ook de samenwerking met het Veteranenloket is aan bod gekomen. Yvon de Reuver, Melanie Dirksen en Jacco Duel 2015
In dit Checkpointartikel staat een samenvatting van het onderzoek dat het RIVM heeft gehouden naar zelfdoding onder veteranen. Jacco Duel 2015
In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de brief bij de Veteranennota geeft de minister een toelichting op de nota. Ministerie van Defensie 2015
Bij de Veteranennota 2014 verscheen een bijlage met een overzicht van allerlei initiatieven op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen die niet tot het officiële beleid behoren. Ministerie van Defensie 2015
Het RIVM heeft over de periode 2004-2012 onderzocht hoeveel van de uitgezonden militairen zijn overleden en hoeveel van hen zijn overleden door zelfdoding. Daarnaast is bekeken hoe dit aantal zich verhoudt tot het aantal zelfdodingen onder personen die niet op missie zijn geweest. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat in de periode 2004-2012 meer mannelijke militairen die minstens 30 dagen aaneengesloten op missie zijn geweest, zijn overleden door zelfdoding, in verhouding tot mannen die niet op missie zijn geweest. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2015
De Stichting het Veteraneninstituut neemt een groot deel van de uitvoering van het veteranenbeleid voor zijn rekening. Het streeft drie doelstellingen na. De eerste heeft betrekking op zorg, de tweede op maatschappelijke erkenning en waardering en de derde op kennis en onderzoek. Veteraneninstituut 2014
Een inventarisatie van afgeronde en lopende onderzoeken onder veteranen betreffende het onderwerp gezondheid en welzijn Veteraneninstituut 2014
Het Veteranenloket en de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag zijn voorbeelden van de uitvoering van het veteranenbeleid. Lees wat er nog meer wordt gedaan om een goede invulling te geven aan het veteranenbeleid. Veteraneninstituut 2014
Lees over het Veteranenloket, over de klachten en problemen die veteranen kunnen ervaren en bij welke hulpverlenende instanties veteranen terecht kunnen komen. Veteraneninstituut 2014
Lees wat er gedaan wordt om maatschappelijke waardering voor veteranen te stimuleren en in hoeverre dat tot nog toe zijn vruchten afwerpt. Veteraneninstituut 2014
Hoe waarderen de dienstverlening van het Veteraneninstituut? Blauw Research 2014
Iedere groep veteranen heeft zijn eigen achtergrond en eigen plek in de geschiedenis. Lees meer over de achtergronden en cijfers van de verschillende missies. Veteraneninstituut 2014
Lees meer over de toekenningsprocedure van decoraties en bekijk een overzicht van de verschillende decoraties die de Nederlandse overheid aan militairen toekent. Veteraneninstituut 2014
Het thema van de Checkpoint van september 2014 was Operatie Market Garden. Checkpoint 2014
Sinds 2000 laat het Veteraneninstituut jaarlijks onderzoek doen naar de maatschappelijke opvattingen over veteranen en veteranenthema’s, waarbij een deel van de vragen telkens terugkeert. Veteraneninstituut 2014
De Nederlandse Veteranendag wordt jaarlijks op de laatste zaterdag van juni gehouden. Lees over de toegenomen waardering van veteranen voor deze dag en het belang dat de gemiddelde Nederlander hecht aan de Nederlandse Veteranendag. Veteraneninstituut 2014
Een monument is niet alleen een eerbetoon aan de omgekomen militairen, maar heeft ook een duidelijke functie in het bredere proces van zingeving. Lees over de verschillende soorten monumenten, aan welke missie(s) zij herinneren en welke herdenkingen bij monumenten plaatsvinden. Veteraneninstituut 2014
Ruim 66.000 Nederlandse veteranen hebben een veteranenpas. Lees hier over hun uitzendingen en persoonskenmerken. Veteraneninstituut 2014
Lees hier wie veteraan is en hoe de veteranenstatus tot stand is gekomen. Veteraneninstituut 2014
Lees hier de resultaten van een grootschalig onderzoek onder veteranen naar zingeving, persoonlijke groei en veerkracht na deelname aan een militaire missie. Veteraneninstituut 2014
Door middel van vragenlijsten is door de Universiteit Utrecht en het Veteraneninstituut gepeild in hoeverre veteranen zich gewaardeerd voelen, hoe zij oordelen over het veteranenbeleid en wat voor wensen zij nog hebben wat betreft erkenning en waardering. Veteraneninstituut 2014
Lees hier over de schuld- en schaamtebeleving van de Nederlandse veteranen. Veteraneninstituut 2014
De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag. TOS 2014
Decree of 17 June 2014 containing detailed rules concerning the special duty of care for veterans (Veterans’ Decree). This is an unofficial translation and not authorized by the Minister of Defence. Veteraneninstituut 2014
18 oktober. De grote UNIFIL-reünie in het nieuwe Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Een verslag van Marjolein van der Werf, dochter van een UNIFIL- veteraan. Marjolein van der Werf 2014
Factsheet on the Netherlands Veterans' Institute. Veterans' Institute 2014
Factsheet on the Veterans' Policy. Veterans' Institute 2014
Veterans' Institute 2014
Veterans' Institute 2014
De gezelligheid op het Malieveld, het defilé door drukbezocht Den Haag en de plechtigheid in de Ridderzaal: alles valt goed in de smaak bij de aanwezige veteranen. Yvon de Reuver 2014
Veterans' Institute 2014
    Veterans' Institute 2014
Veterans' Institute 2014
Veterans' Institute 2014
Veterans' Institute 2014
Veterans' Institute 2014
    Veterans' Institute 2014
Veterans' Institute 2014
Veterans' Institute 2014
Veterans' Institute 2014
Klik hier om naar de kerngegevens van Defensie te gaan. Ministerie van Defensie 2014
Veterans' Institute 2014
Veterans' Institute 2014
Veterans' Institute 2014
Veterans' Institute 2014
Veterans' Institute 2014
In conducting the Core Data of Veterans for 2014 survey we hope to gain a clearer understanding of the wishes, needs and experiences of veterans as regards three topics. Those topics are veterans’ policy, the services provided by the Veterans’ Institute (Vi) and the usefulness of experience working as a serviceman or service woman and […] Veterans' Institute 2014
Wat voor invloed heeft een uitzending op het thuisfront van de uitgezonden militair? Veteraneninstituut 2014
Welke wensen en behoeften hebben veteranen wat betreft het contact met andere veteranen, erkenning en waardering, zorg en ondersteuning en informatie? Veteraneninstituut 2014
Wat zijn de criteria voor het toekennen van een Draaginsigne Gewonden? Hoe vaak is het insigne tot nu toe toegekend? Veteraneninstituut 2014
Lees hier meer over de aandacht die in de media wordt geschonken aan veteranen. Wat is de toonzetting en de thematiek van deze berichten? Veteraneninstituut 2014
Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Dit jaar was de bruikbaarheid van militaire werk- en uitzendervaring bij het vinden en vervullen van werk na de militaire dienst een extra thema. Jacco Duel & Yvon de Reuver 2014
Lees hier meer over het educatief programma 'Veteraan in de Klas', waarbij een veteraan zijn verhaal vertelt aan leerlingen vanaf groep zeven. Veteraneninstituut 2014
Het Veteraneninstituut heeft eind 2012 een breder onderzoek verricht naar de wensen die veteranen hebben ten aanzien van hun uitvaart. Op verzoek van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) is in 2014 door onderzoeksbureau NL-Eyes een specifiek onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een veteranenbegraafplaats in Loenen. Uit de twee onderzoeksrapporten blijkt dat […] A. Luiten & Jos Groen, Martin Elands 2014
Officier Logistiek op je cv zetten en er dan vanuit gaan dat ze je wel snappen. Eén van de fouten die veteranen maken bij een zoektocht naar een baan. 5 tips om wél te slagen. Nico van Dam 2014
Op de tiende Nederlandse Veteranendag werd het Veteranenbesluit - en daarmee ook de Veteranenwet - van kracht. Het Veteranenbesluit regelt de uitvoering van de Veteranenwet die de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties regelt. Staatsblad 2014
Lees de Checkpoint van maart 2014 over Censuur in Nederlands-Indië. Checkpoint 2014
Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2013. Blauw Research 2013
Wat was de eerste baan die veteranen vonden na dienstverlaten? Wat was de rol van Defensie hierbij? En hoe hebben veteranen de verdere loopbaan ervaren? Blauw Research 2013
Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2013 ervaren? Waarom gingen ze wel of niet naar Den Haag op deze dag? Wat valt er nog te verbeteren aan de dag? Yvon de Reuver 2013
De huidige nuldelijnshelpers voor veteranen zijn bevraagd wat betreft hun persoonlijke ervaringen met nuldelijnsondersteuning, de organisatie van nuldelijnsondersteuning, ervaringen met doorverwijzen en vaardigheden, scholing en training. Yvon de Reuver 2013
Alle krantenartikelen die het woord veteranendag(en) bevatten in de vijf grootste landelijke en de vijf grootste regionale dagbladen zijn onderzocht op omvang, hoofdonderwerp, onderwerplabel, soort veteranendag. Yvon de Reuver 2013
Welk belang hechten veteranen aan (onderdelen van) het veteranenbeleid? Hoe oordelen zij hierover? En in welke mate voelen veteranen zich gewaardeerd voor hun militaire inzet? Jos Groen et al 2013
Deze rapportage is geschreven door drie studenten van de KMA en levert voornamelijk informatie over de geografische spreiding van veteranen in Nederland R.J.A. van den Broek et al 2013
In augustus 2013 was het 60 jaar geleden dat de Koreaoorlog werd beëindigd met een wapenstilstand. De Checkpoint van juli/augustus 2013 is volledig aan dit thema gewijd. Checkpoint 2013
Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2012. Blauw Research 2012
Hoe denken de Nederlandse veteranen over de nazorg? Hoe hebben zij de re-integratie in de burgermaatschappij en op de arbeidsmarkt ervaren? Blauw Research 2012
Dit is een extra analyse op de resultaten van de eerste peiling van het Veteranenpanel. Gekeken is of de respondenten met veel behoefte aan nazorg verschillen van degenen met minder of geen behoefte aan nazorg. Yvon de Reuver & Michaela Schok 2012
Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2012 ervaren? Gingen zij ook naar een lokale veteranendag? Vinden zij dat de dag bijdraagt aan meer erkenning en waardering? Yvon de Reuver 2012
Bulletin of Acts and Decrees of the Kingdom of the Netherlands. This is an unofficials translation and not authorized by the Minister of Defence. Veteraneninstituut 2012
In 2012 werd de Veteranenwet aangenomen. De wet regelt de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties. De wet werd van kracht op de tiende Nederlandse Veteranendag in 2014. Staatsblad 2012
Hoe ervaren Nederlandse veteranen het kameraadschap onderling? En hoe houden zij na dienstverlaten nog contact met de oude maten? Blauw Research 2011
Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag in 2011 ervaren? Waren zij aanwezig in Den Haag of volgden ze dag in de media? Yvon de Reuver 2011
De politieregio Kennemerland heeft het initiatief genomen om met de Politieacademie en het Veteraneninstituut te onderzoeken wat de aard is van de contacten van de politie met veteranen en hoe vaak die voorkomen. R. de Vos et al 2011
Dit is de eerste peiling van het veteranenpanel. De eerste resultaten zijn veelbelovend en leveren een schat aan informatie op. Michaela Schok et al 2011
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2010 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag? Jos Groen & Jos Weerts 2010
In hoeverre voelen veteranen zich erkend en gewaardeerd? Wat vinden zij van het veteranenbeleid? Joyce Motshagen 2010
Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2009. Blauw Research 2009
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2009 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag? Patricia Huls- van Zijl & Yvon de Reuver 2009
The public image of Dutch veterans and the influence of Afghanistan and Dutch Veterans Day. Veteraneninstituut 2009
Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2008. Blauw Research 2008
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2008 ervaren? Patricia Huls- Van Zijl & Gerrie Koops 2008
This article gives an overview of publicity and public images surrounding the armed forces, veterans and Veterans Day. Gielt Algra et al 2007
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2007 ervaren? Patricia Huls- van Zijl & C. Harreveld 2007
De doelstelling van dit vervolgonderzoek is inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van de zogenaamde ‘pré-veteranen’, ten aanzien van hun veteranenstatus na het verlaten van de actieve militaire dienst. Patricia Huls- van Zijl & Gerard Verresen 2006
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2006 ervaren? Patricia Huls- van Zijl & J.E. Eefting 2006
Lees hier hoe het veteranenbeleid vorm heeft gekregen vanaf 1990 tot 2005 Martin Elands 2005
Artikel over het imago van de veteraan door de jaren heen, gepubliceerd in Carré, tijdschrift van de Nederlandse Officieren Vereniging. Martin Elands 2005
Checkpoint-artikel over herdenken en eren van gevallen militairen in verschillende landen en in verschillende tijdsperioden. Gielt Algra 2005
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de allereerste Nederlandse Veteranendag in 2005 ervaren? Patricia Huls- van Zijl 2005
Resultaten van onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van UNIFIL'ers die in de periode 1979-1985 naar Libanon zijn uitgezonden Joanne Mouthaan et al 2005
Paper gepubliceerd ter gelegenheid van en gepresenteerd op de Inter-University Seminar on Armed Forces and Society (IUS) in 2005. Gielt Algra & Martin Elands Gielt Algra & Martin Elands 2005
In dit document zijn een aantal lezingen en workshops van het symposium "Veteranen: onze zorg!" op 27 november 2003 gebundeld. Marten Meijer 2004
Dit document geeft een overzicht van alle afgeronde en nog lopende onderzoeken naar veteranenbeleid in Nederland C.J.M. Molenschot 2004
Article on the history of veterans policy in the Netherlands, as well as an overview on possible developments in the future concerning veterans policy. Gielt Algra et al 2003
Checkpoint-artikel over zelfdoding onder veteranen in verschillende landen. Gielt Algra 2003
Artikel over veranderingen binnen de veteranenpopulatie gepubliceerd in Carré, tijdschrift van de Nederlandse Officieren Vereniging. Gielt Algra & Joanne Mouthaan 2003
Centrale vraagstelling: Is de WHOQOL-100 een bruikbaar instrument voor het meten van kwaliteit van leven bij een een subgroep veteranen? Michaela Schok & Martin Elands 2002
Dit verkennende onderzoek geeft inzicht in het hulpzoekgedrag van veteranen vanaf de missie UNIFIL. Hierbij wordt met name de focus gelegd op degenen met problemen die geen hulp zoeken. Marieke Dijkema 2001
Wat beweegt jonge veteranen? Welke wensen en behoeften hebben zij als gevolg van hun deelname aan een vredesmissie en nu hun diensttijd bij het Ministerie van Defensie erop zit? Joanne Mouthaan 2001 - 2002
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de effecten van (psycho)therapeutische interventies bij getraumatiseerde veteranen. Arjan de Boer 2000
In 1990 verscheen de eerste veteranennota. Lees hier de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Lees hier ook de toelichting van de minister op de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Ministerie van Defensie 1990
Veteraneninstituut 2015