Titel Samenvatting Auteur Jaar
Ministerie van Defensie 2020
Veteraneninstituut 2020
Ministerie van Defensie 2020
Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriële regeling en in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. Veteraneninstituut 2019
Jaarverslag met overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2018. Veteraneninstituut 2019
Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriële regeling en in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. Veteraneninstituut 2018
In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. Ministerie van Defensie 2018
 Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Veteraneninstituut in het jaar 2017. Veteraneninstituut 2018
Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Veteraneninstituut in het jaar 2016. Veteraneninstituut 2017
In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. Ministerie van Defensie 2017
Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Melanie Dirksen 2016
Het Veteraneninstituut (hierna: Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten vast in een activiteitenplan waaraan een begroting is gekoppeld. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2015. Veteraneninstituut 2016
In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de brief bij de Veteranennota geeft de minister een toelichting op de nota. Ministerie van Defensie 2016
De evaluatie van het veteranenbeleid gaat over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het veteranenbeleid tussen 2011 en 2016. Ministerie van Defensie 2016
Deze publicatie laat zien wat we wel en niet weten Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog. Deskundigen aan het woord, in een serie interviews. Zij lichten de feiten en cijfers toe en gaan in op de omstandigheden waarin deze slachtoffers het leven lieten. Renske Krimp MA 2015
Eind 2013 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en behoeften van nuldelijnshelpers. Yvon de Reuver, Melanie Dirksen, Jacco Duel 2015
Jaarlijks leggen we activiteiten vast in een activiteitenplan waaraan een begroting is gekoppeld. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2014. Veteraneninstituut 2015
De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag. TOS 2015
In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de brief bij de Veteranennota geeft de minister een toelichting op de nota. Ministerie van Defensie 2015
Bij de Veteranennota 2014 verscheen een bijlage met een overzicht van allerlei initiatieven op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen die niet tot het officiële beleid behoren. Ministerie van Defensie 2015
De Stichting het Veteraneninstituut neemt een groot deel van de uitvoering van het veteranenbeleid voor zijn rekening. Het streeft drie doelstellingen na. De eerste heeft betrekking op zorg, de tweede op maatschappelijke erkenning en waardering en de derde op kennis en onderzoek. Veteraneninstituut 2014
Het Veteranenloket en de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag zijn voorbeelden van de uitvoering van het veteranenbeleid. Lees wat er nog meer wordt gedaan om een goede invulling te geven aan het veteranenbeleid. Veteraneninstituut 2014
Lees over het Veteranenloket, over de klachten en problemen die veteranen kunnen ervaren en bij welke hulpverlenende instanties veteranen terecht kunnen komen. Veteraneninstituut 2014
Lees wat er gedaan wordt om maatschappelijke waardering voor veteranen te stimuleren en in hoeverre dat tot nog toe zijn vruchten afwerpt. Veteraneninstituut 2014
Hoe waarderen de dienstverlening van het Veteraneninstituut? Blauw Research 2014
Lees meer over de toekenningsprocedure van decoraties en bekijk een overzicht van de verschillende decoraties die de Nederlandse overheid aan militairen toekent. Veteraneninstituut 2014
De Nederlandse Veteranendag wordt jaarlijks op de laatste zaterdag van juni gehouden. Lees over de toegenomen waardering van veteranen voor deze dag en het belang dat de gemiddelde Nederlander hecht aan de Nederlandse Veteranendag. Veteraneninstituut 2014
Ruim 66.000 Nederlandse veteranen hebben een veteranenpas. Lees hier over hun uitzendingen en persoonskenmerken. Veteraneninstituut 2014
Lees hier wie veteraan is en hoe de veteranenstatus tot stand is gekomen. Veteraneninstituut 2014
Door middel van vragenlijsten is door de Universiteit Utrecht en het Veteraneninstituut gepeild in hoeverre veteranen zich gewaardeerd voelen, hoe zij oordelen over het veteranenbeleid en wat voor wensen zij nog hebben wat betreft erkenning en waardering. Veteraneninstituut 2014
De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag. TOS 2014
Klik hier om naar de kerngegevens van Defensie te gaan. Ministerie van Defensie 2014
Welke wensen en behoeften hebben veteranen wat betreft het contact met andere veteranen, erkenning en waardering, zorg en ondersteuning en informatie? Veteraneninstituut 2014
Wat zijn de criteria voor het toekennen van een Draaginsigne Gewonden? Hoe vaak is het insigne tot nu toe toegekend? Veteraneninstituut 2014
Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Dit jaar was de bruikbaarheid van militaire werk- en uitzendervaring bij het vinden en vervullen van werk na de militaire dienst een extra thema. Jacco Duel & Yvon de Reuver 2014
Lees hier meer over het educatief programma 'Veteraan in de Klas', waarbij een veteraan zijn verhaal vertelt aan leerlingen vanaf groep zeven. Veteraneninstituut 2014
Op de tiende Nederlandse Veteranendag werd het Veteranenbesluit - en daarmee ook de Veteranenwet - van kracht. Het Veteranenbesluit regelt de uitvoering van de Veteranenwet die de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties regelt. Staatsblad 2014
Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2013 ervaren? Waarom gingen ze wel of niet naar Den Haag op deze dag? Wat valt er nog te verbeteren aan de dag? Yvon de Reuver 2013
De huidige nuldelijnshelpers voor veteranen zijn bevraagd wat betreft hun persoonlijke ervaringen met nuldelijnsondersteuning, de organisatie van nuldelijnsondersteuning, ervaringen met doorverwijzen en vaardigheden, scholing en training. Yvon de Reuver 2013
Welk belang hechten veteranen aan (onderdelen van) het veteranenbeleid? Hoe oordelen zij hierover? En in welke mate voelen veteranen zich gewaardeerd voor hun militaire inzet? Jos Groen et al 2013
Deze rapportage is geschreven door drie studenten van de KMA en levert voornamelijk informatie over de geografische spreiding van veteranen in Nederland R.J.A. van den Broek et al 2013
Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2012 ervaren? Gingen zij ook naar een lokale veteranendag? Vinden zij dat de dag bijdraagt aan meer erkenning en waardering? Yvon de Reuver 2012
In 2012 werd de Veteranenwet aangenomen. De wet regelt de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties. De wet werd van kracht op de tiende Nederlandse Veteranendag in 2014. Staatsblad 2012
Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag in 2011 ervaren? Waren zij aanwezig in Den Haag of volgden ze dag in de media? Yvon de Reuver 2011
Dit is de eerste peiling van het veteranenpanel. De eerste resultaten zijn veelbelovend en leveren een schat aan informatie op. Michaela Schok et al 2011
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2010 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag? Jos Groen & Jos Weerts 2010
In hoeverre voelen veteranen zich erkend en gewaardeerd? Wat vinden zij van het veteranenbeleid? Joyce Motshagen 2010
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2009 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag? Patricia Huls- van Zijl & Yvon de Reuver 2009
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2008 ervaren? Patricia Huls- Van Zijl & Gerrie Koops 2008
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2007 ervaren? Patricia Huls- van Zijl & C. Harreveld 2007
De doelstelling van dit vervolgonderzoek is inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van de zogenaamde ‘pré-veteranen’, ten aanzien van hun veteranenstatus na het verlaten van de actieve militaire dienst. Patricia Huls- van Zijl & Gerard Verresen 2006
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2006 ervaren? Patricia Huls- van Zijl & J.E. Eefting 2006
Lees hier hoe het veteranenbeleid vorm heeft gekregen vanaf 1990 tot 2005 Martin Elands 2005
Checkpoint-artikel over herdenken en eren van gevallen militairen in verschillende landen en in verschillende tijdsperioden. Gielt Algra 2005
Hoe hebben de Nederlandse veteranen de allereerste Nederlandse Veteranendag in 2005 ervaren? Patricia Huls- van Zijl 2005
In dit document zijn een aantal lezingen en workshops van het symposium "Veteranen: onze zorg!" op 27 november 2003 gebundeld. Marten Meijer 2004
Dit document geeft een overzicht van alle afgeronde en nog lopende onderzoeken naar veteranenbeleid in Nederland C.J.M. Molenschot 2004
Article on the history of veterans policy in the Netherlands, as well as an overview on possible developments in the future concerning veterans policy. Gielt Algra et al 2003
Artikel over veranderingen binnen de veteranenpopulatie gepubliceerd in Carré, tijdschrift van de Nederlandse Officieren Vereniging. Gielt Algra & Joanne Mouthaan 2003
Wat beweegt jonge veteranen? Welke wensen en behoeften hebben zij als gevolg van hun deelname aan een vredesmissie en nu hun diensttijd bij het Ministerie van Defensie erop zit? Joanne Mouthaan 2001 - 2002
In 1990 verscheen de eerste veteranennota. Lees hier de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Lees hier ook de toelichting van de minister op de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Ministerie van Defensie 1990
Veteraneninstituut 2015