Titel Samenvatting Auteur Jaar
Onderzoek van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum naar het welzijn van Dutchbat III-veteranen en de behoefte aan zorg, erkenning en waardering. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum 2020
Herhaling van het vragenlijstonderzoek uit 2014 naar het welbevinden van Nederlandse veteranen die de dienst hebben verlaten. Veteraneninstituut 2019
Onderzoek onder thuisfronters van veteranen die niet meer in dienst zijn. Veteraneninstituut 2018
Aanleiding voor dit onderzoek was het gesprek van minister-president Rutte en minister van Defensie Hennis-Plasschaert in oktober 2015 met vertegenwoordigers van Dutchbat III. Dit gesprek is belegd nadat was vastgesteld dat 20 jaar na de val van Srebrenica nog steeds een aanzienlijk deel van de Dutchbatters kampt met problemen in het dagelijkse leven. Ministerie van Defensie 2018
Het onderzoek naar vrouwelijke veteranen is ingegeven door signalen vanuit Amerika dat er mogelijk niet voldaan wordt aan de (zorg)behoeften van vrouwelijke veteranen. Veteraneninstituut 2017
Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Melanie Dirksen 2016
Het Veteraneninstituut (hierna: Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten vast in een activiteitenplan waaraan een begroting is gekoppeld. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2015. Veteraneninstituut 2016
Een inventarisatie van afgeronde en lopende onderzoeken onder veteranen betreffende het onderwerp gezondheid en welzijn. Veteraneninstituut 2015
Wat is PTSS en hoe vaak komt het voor onder veteranen? Hoe kan PTSS behandeld worden? Veteraneninstituut 2015
Lees hier over veteranen die humanitaire projecten opzetten in het buitenland. Veteraneninstituut 2015
Eind 2013 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en behoeften van nuldelijnshelpers. Yvon de Reuver, Melanie Dirksen, Jacco Duel 2015
Zelfdodingen onder Nederlandse mannelijke militairen die op missie zijn geweest vergeleken met mannen die niet op missie zijn geweest. In de Verenigde Staten zijn berichten verschenen dat militairen die naar Irak en Afghanistan zijn uitgezonden vaker zelfmoord plegen. Het RIVM heeft een eerste onderzoek gedaan naar de vraag of dat ook aan de orde is […] Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2015
Wat voor interviews zijn er te vinden in het Interviewproject Nederlandse Veteranen van het Veteraneninstituut? Veteraneninstituut 2015
Jaarlijks leggen we activiteiten vast in een activiteitenplan waaraan een begroting is gekoppeld. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2014. Veteraneninstituut 2015
Vrijwel alle veteranen die hebben deelgenomen aan een oorlog of vredesoperatie hebben dat toen als bijzonder ervaren. Maar hoe gaat het nu met hen? Hoe kijken ze terug op de uitzending? Heeft de uitzending nog invloed (gehad) op hun verdere leven? Hebben ze behoefte aan zorg? Trimbos-Instituut - Veteraneninstituut 2015
Lees hier over lichamelijk onverklaarbare klachten bij veteranen na uitzending. Veteraneninstituut 2015
De huidige nuldelijnshelpers voor veteranen zijn bevraagd wat betreft hun persoonlijke ervaringen met nuldelijnsondersteuning, de organisatie van nuldelijnsondersteuning, ervaringen met doorverwijzen en vaardigheden, scholing en training. Ook de samenwerking met het Veteranenloket is aan bod gekomen. Yvon de Reuver, Melanie Dirksen en Jacco Duel 2015
In dit Checkpointartikel staat een samenvatting van het onderzoek dat het RIVM heeft gehouden naar zelfdoding onder veteranen. Jacco Duel 2015
Het RIVM heeft over de periode 2004-2012 onderzocht hoeveel van de uitgezonden militairen zijn overleden en hoeveel van hen zijn overleden door zelfdoding. Daarnaast is bekeken hoe dit aantal zich verhoudt tot het aantal zelfdodingen onder personen die niet op missie zijn geweest. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat in de periode 2004-2012 meer mannelijke militairen die minstens 30 dagen aaneengesloten op missie zijn geweest, zijn overleden door zelfdoding, in verhouding tot mannen die niet op missie zijn geweest. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2015
De Stichting het Veteraneninstituut neemt een groot deel van de uitvoering van het veteranenbeleid voor zijn rekening. Het streeft drie doelstellingen na. De eerste heeft betrekking op zorg, de tweede op maatschappelijke erkenning en waardering en de derde op kennis en onderzoek. Veteraneninstituut 2014
Een inventarisatie van afgeronde en lopende onderzoeken onder veteranen betreffende het onderwerp gezondheid en welzijn Veteraneninstituut 2014
Het Veteranenloket en de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag zijn voorbeelden van de uitvoering van het veteranenbeleid. Lees wat er nog meer wordt gedaan om een goede invulling te geven aan het veteranenbeleid. Veteraneninstituut 2014
Lees over het Veteranenloket, over de klachten en problemen die veteranen kunnen ervaren en bij welke hulpverlenende instanties veteranen terecht kunnen komen. Veteraneninstituut 2014
Lees hier de resultaten van een grootschalig onderzoek onder veteranen naar zingeving, persoonlijke groei en veerkracht na deelname aan een militaire missie. Veteraneninstituut 2014
Lees hier over de schuld- en schaamtebeleving van de Nederlandse veteranen. Veteraneninstituut 2014
Wat voor invloed heeft een uitzending op het thuisfront van de uitgezonden militair? Veteraneninstituut 2014
Welke wensen en behoeften hebben veteranen wat betreft het contact met andere veteranen, erkenning en waardering, zorg en ondersteuning en informatie? Veteraneninstituut 2014
Wat zijn de criteria voor het toekennen van een Draaginsigne Gewonden? Hoe vaak is het insigne tot nu toe toegekend? Veteraneninstituut 2014
Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Dit jaar was de bruikbaarheid van militaire werk- en uitzendervaring bij het vinden en vervullen van werk na de militaire dienst een extra thema. Jacco Duel & Yvon de Reuver 2014
Wat was de eerste baan die veteranen vonden na dienstverlaten? Wat was de rol van Defensie hierbij? En hoe hebben veteranen de verdere loopbaan ervaren? Blauw Research 2013
De huidige nuldelijnshelpers voor veteranen zijn bevraagd wat betreft hun persoonlijke ervaringen met nuldelijnsondersteuning, de organisatie van nuldelijnsondersteuning, ervaringen met doorverwijzen en vaardigheden, scholing en training. Yvon de Reuver 2013
Hoe denken de Nederlandse veteranen over de nazorg? Hoe hebben zij de re-integratie in de burgermaatschappij en op de arbeidsmarkt ervaren? Blauw Research 2012
Dit is een extra analyse op de resultaten van de eerste peiling van het Veteranenpanel. Gekeken is of de respondenten met veel behoefte aan nazorg verschillen van degenen met minder of geen behoefte aan nazorg. Yvon de Reuver & Michaela Schok 2012
Hoe ervaren Nederlandse veteranen het kameraadschap onderling? En hoe houden zij na dienstverlaten nog contact met de oude maten? Blauw Research 2011
De politieregio Kennemerland heeft het initiatief genomen om met de Politieacademie en het Veteraneninstituut te onderzoeken wat de aard is van de contacten van de politie met veteranen en hoe vaak die voorkomen. R. de Vos et al 2011
Dit is de eerste peiling van het veteranenpanel. De eerste resultaten zijn veelbelovend en leveren een schat aan informatie op. Michaela Schok et al 2011
De doelstelling van dit vervolgonderzoek is inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van de zogenaamde ‘pré-veteranen’, ten aanzien van hun veteranenstatus na het verlaten van de actieve militaire dienst. Patricia Huls- van Zijl & Gerard Verresen 2006
Resultaten van onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van UNIFIL'ers die in de periode 1979-1985 naar Libanon zijn uitgezonden Joanne Mouthaan et al 2005
In dit document zijn een aantal lezingen en workshops van het symposium "Veteranen: onze zorg!" op 27 november 2003 gebundeld. Marten Meijer 2004
Checkpoint-artikel over zelfdoding onder veteranen in verschillende landen. Gielt Algra 2003
Centrale vraagstelling: Is de WHOQOL-100 een bruikbaar instrument voor het meten van kwaliteit van leven bij een een subgroep veteranen? Michaela Schok & Martin Elands 2002
Dit verkennende onderzoek geeft inzicht in het hulpzoekgedrag van veteranen vanaf de missie UNIFIL. Hierbij wordt met name de focus gelegd op degenen met problemen die geen hulp zoeken. Marieke Dijkema 2001
Wat beweegt jonge veteranen? Welke wensen en behoeften hebben zij als gevolg van hun deelname aan een vredesmissie en nu hun diensttijd bij het Ministerie van Defensie erop zit? Joanne Mouthaan 2001 - 2002
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de effecten van (psycho)therapeutische interventies bij getraumatiseerde veteranen. Arjan de Boer 2000
In 1990 verscheen de eerste veteranennota. Lees hier de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Lees hier ook de toelichting van de minister op de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Ministerie van Defensie 1990