De werkwijze

Deel dit bericht:

Informatie over de missie, het doel, de kernwaarden, de financiering en aansluiting van organisaties.

LZV Vlag

Het LZV is een civiel-militaire ketensamenwerking waarin (context)kennis en professionele specialismen worden gebundeld om de beste zorg en ondersteuning te leveren aan post-actieve veteranen met uitzendgerelateerde problematiek.

Deze samenwerking vergt een aanhoudende inspanning van alle betrokken organisaties om vanuit gemeenschappelijke waarden en opvattingen de zorg op de beste wijze in te richten. Goede samenwerking is onlosmakelijk verbonden met drie centrale voorwaarden; eenheid van opvatting, eenheid van uitdrukking, en eenheid van inspanning.

In het Meerjarenplan 2018 – 2021 Samen sturen naar Gezondheid, schetst de keten de belangrijkste gemeenschappelijke opvattingen van het LZV en de koers voor de komende vier jaren. Om te komen tot eenheid van uitdrukking volgt hieronder een uitwerking van de centrale definities waarop de opvattingen uit het Meerjarenplan zijn gestoeld. De vier kerndefinities zijn: De Invloedrijke Veteraan, Shared Decision Making, Duurzaam Gezond Zijn en Zorgverlening Versterken.

Hier houdt het niet op. De gemeenschappelijke visie en taal stelt de keten in staat om met vereende inspanningen de zorg aan veteranen optimaal in te richten. Dat maakt ons niet alleen een keten, het maakt ons een eenheid: in opvatting, uitdrukking en inspanning.

De Invloedrijke Veteraan

Een Invloedrijke Veteraan heeft eigen regie over zijn of haar zorg en hersteltraject. De verwerving van eigen regie is een proces waarbij de veteraan met de zorgverlener samenwerkt op basis van gemeenschappelijke besluitvorming en eigen verantwoordelijkheid.

Binnen de zorgketen zijn veteranen en hun partners collectief betrokken en invloedrijk bij de inrichting van de zorgverlening.

Shared Decision Making

Shared decision making, ofwel gemeenschappelijke besluitvorming, is het proces waarin hulpvrager en zorgverlener in alle facetten van het zorgproces samen de keuzen maken over de aanpak.

Duurzaam Gezond Zijn

Duurzame Gezond Zijn is een optimale balans tussen mogelijkheden en beperkingen. Indien dit niet haalbaar is, staat het leiden van een goed leven in de ogen van de veteraan centraal in geval van blijvende (psychosociale) klachten en problematiek.

Zorgverlening Versterken  

Het versterken van de zorg, ondersteuning en hulpverlening is het proces waarin de keten vaststelt wat de meest effectieve en efficiënte zorg is in de vorm van zinnige, zuinige en zorgzame zorg²º. Dat doen we met elkaar: de veteraan, zijn of haar netwerk, zorgverlener, instelling en keten. Op basis van ervaring, tevredenheid en werkzaamheid.

Financiering

De aangesloten instellingen bieden veteranenzorg overwegend op basis van de patiëntgebonden vergoedingen van ziektekostenverzekeraars en het Ministerie van Defensie.

De niet-patiëntgebonden meerkosten GGZ aan veteranen worden gedekt door de programmabegroting van het LZV. Het LZV wordt gefinancierd door het Ministerie van Defensie.

Aansluiting van derden

Het LZV is een samenhangend zorgsysteem of zorgketen en bestaat momenteel uit elf participerende instellingen. Die zijn gebonden aan een convenant dat is opgesteld en getekend onder auspiciën van het ministerie van Defensie. De functie en status van het LZV voor de doelgroep zijn vastgelegd in beleid van het ministerie van Defensie en de Veteranenwet.

Voor wie belangstelling heeft om zorgdiensten aan te bieden aan de doelgroep, staat de mogelijkheid open dit kenbaar te maken aan het Veteranenloket.