Publicaties

Deel dit bericht:
Titel Samenvatting Auteur Jaar
Onderzoek naar de perceptie van het Nederlands publiek (15-75 jaar) van veteranen en de Nederlandse Veteranendag. Ministerie van Defensie 2023
In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd voor komend jaar. Ministerie van Defensie 2023
Overzicht van meerdere onderzoeken naar de perceptie van missies en veteranen onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie en Nederlands Veteraneninstituut 2022-2005
Een inventarisatie van afgeronde en lopende onderzoeken onder veteranen betreffende het onderwerp gezondheid en welzijn. Nederlands Veteraneninstituut 2022-2004
Identificatieprocessen onder Nederlandse veteranen die gediend hebben in militaire missies in Libanon, Srebrenica en Uruzgan. Nederlands Veteraneninstituut 2022
Hoe kunnen we veteranen ondersteunen bij het omgaan met uitzendgerelateerde problematiek? Nederlands Veteraneninstituut 2022
Overzicht van de ervaringen, wensen en behoeften van veteranen. Nederlands Veteraneninstituut 2022
Wat is de invloed van de uitzending op het verdere leven van Libanonveteranen? Nederlands Veteraneninstituut 2022
Onderzoek van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum naar het welzijn van Dutchbat III-veteranen en de behoefte aan zorg, erkenning en waardering. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum 2020
Vrijwel alle veteranen die hebben deelgenomen aan een oorlog of vredesoperatie hebben dat toen als bijzonder ervaren. Maar hoe gaat het nu met hen? Hoe kijken ze terug op de uitzending? Heeft de uitzending nog invloed (gehad) op hun verdere leven? Hebben ze behoefte aan zorg? Veteraneninstituut 2019 & 2015
Onderzoeken naar de berichtgeving over veteranen, uitzendingen en Defensie in Nederlandse dagbladen. Veteraneninstituut 2018-2012
Kerngegevens was een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Veteraneninstituut. Veteraneninstituut 2018-2014
Onderzoek onder thuisfronters van veteranen die niet meer in dienst zijn. Veteraneninstituut 2018
Het onderzoek naar vrouwelijke veteranen is ingegeven door signalen vanuit Amerika dat er mogelijk niet voldaan wordt aan de (zorg)behoeften van vrouwelijke veteranen. Veteraneninstituut 2017
Een inventarisatie van het onderzoek naar maatschappelijke erkenning voor veteranen. Veteraneninstituut 2017
Wat is PTSS en hoe vaak komt het voor onder veteranen? Hoe kan PTSS behandeld worden? Veteraneninstituut 2015
Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van uitzending op militairen en hoe dat ingrijpt in hun leven is ander onderzoek nodig. Hiervoor is het onder andere van belang uit te zoeken welke factoren van invloed zijn geweest op zelfmoordgevallen die zich hebben voorgedaan. Ook zouden andere zaken onderzocht kunnen worden, zoals het aantal […] Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2015
Deze publicatie laat zien wat we wel en niet weten Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog. Deskundigen aan het woord, in een serie interviews. Zij lichten de feiten en cijfers toe en gaan in op de omstandigheden waarin deze slachtoffers het leven lieten. Nationaal Comité 4 en 5 mei 2015
Eind 2013 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en behoeften van nuldelijnshelpers. Begin 2015 is dit onderzoek herhaald. Veteraneninstituut 2015
Het Veteraneninstituut heeft eind 2012 een breder onderzoek verricht naar de wensen die veteranen hebben ten aanzien van hun uitvaart. Op verzoek van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) is in 2014 door onderzoeksbureau NL-Eyes een specifiek onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een veteranenbegraafplaats in Loenen. Uit de twee onderzoeksrapporten blijkt dat […] Veteraneninstituut 2014
Overzicht van de evaluaties m.b.t de Nederlandse Veteranendag in de periode 2005-2014. Veteraneninstituut 2014-2005
Hoe waarderen veteranen de dienstverlening van het Veteraneninstituut? Veteraneninstituut 2014
Het Veteranenpanel was een periodiek onderzoek naar de ervaringen, wensen en behoeften van veteranen. Veteraneninstituut 2013-2011
Deze rapportage is geschreven door drie studenten van de KMA en levert voornamelijk informatie over de geografische spreiding van veteranen in Nederland Nederlandse Defensie Academie 2013
De huidige nuldelijnshelpers voor veteranen zijn bevraagd wat betreft hun persoonlijke ervaringen met nuldelijnsondersteuning, de organisatie van nuldelijnsondersteuning, ervaringen met doorverwijzen en vaardigheden, scholing en training. Veteraneninstituut 2013
Welk belang hechten veteranen aan (onderdelen van) het veteranenbeleid? Hoe oordelen zij hierover? En in welke mate voelen veteranen zich gewaardeerd voor hun militaire inzet? Veteraneninstituut 2013
De politieregio Kennemerland heeft het initiatief genomen om met de Politieacademie en het Veteraneninstituut te onderzoeken wat de aard is van de contacten van de politie met veteranen en hoe vaak die voorkomen. R. de Vos et al 2011
De onderstaande onderzoeken waren de voorlopers van de Veteranenmonitor (2021), Kerngegevens veteranen (2018-2014) en het Veteranenpanel (2013-2011), naar de ervaringen, wensen en behoeften van veteranen. Veteraneninstituut 2010-2001
Checkpoint-artikel over herdenken en eren van gevallen militairen in verschillende landen en in verschillende tijdsperioden. Veteraneninstituut 2005
Resultaten van onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van UNIFIL'ers die in de periode 1979-1985 naar Libanon zijn uitgezonden Veteraneninstituut 2005
In dit document zijn een aantal lezingen en workshops van het symposium "Veteranen: onze zorg!" op 27 november 2003 gebundeld. Veteraneninstituut 2004
Artikel over veranderingen binnen de veteranenpopulatie gepubliceerd in Carré, tijdschrift van de Nederlandse Officieren Vereniging. Veteraneninstituut 2003
Checkpoint-artikel over zelfdoding onder veteranen in verschillende landen. Veteraneninstituut 2003
Centrale vraagstelling: Is de WHOQOL-100 een bruikbaar instrument voor het meten van kwaliteit van leven bij een een subgroep veteranen? Veteraneninstituut 2002
Dit verkennende onderzoek geeft inzicht in het hulpzoekgedrag van veteranen vanaf de missie UNIFIL. Hierbij wordt met name de focus gelegd op degenen met problemen die geen hulp zoeken. Veteraneninstituut 2001
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de effecten van (psycho)therapeutische interventies bij getraumatiseerde veteranen. Veteraneninstituut 2000