Subsidies voor onderzoek

Deel dit bericht:
Wetenschappelijke subsidies aanvragen

Het Ministerie van Defensie stelt jaarlijks € 650.000,- beschikbaar aan het Nederlands Veteraneninstituut en het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) om wetenschappelijk onderzoek te financieren. Dit budget is verdeeld over 2 subsidies: Meerjarig Onderzoek (€ 500.000,-) en R&D Onderzoek (€ 150.000).

Onderzoekers met originele ideeën kunnen aanspraak maken op subsidiegelden door een subsidieaanvraag in te dienen. Bekijk op deze pagina de mogelijkheden.

Onderzoeksprioriteiten

De onderzoeksprioriteiten over 2023 – 2027 worden beschreven in de gemeenschappelijke Onderzoeksagenda gezondheid & welzijn van veteranen en veteranenzorg . Ze zijn onderverdeeld in vier programmalijnen:

 • Het individu
  Deze programmalijn richt zich op de rol van kenmerken en ervaringen van veteranen in relatie tot hun gezondheid en welzijn. Het behandelt gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden, persoonlijke kenmerken en de huidige leef- en werkomstandigheden. Twee thema’s staan centraal: gezondheid (in plaats van ziekte) en het militaire beroep (in plaats van de uitzending).
 • Sociaal
  Deze lijn focust op de sociale kring rondom de veteraan. De prioriteiten zijn onderzoek naar de sociale leef- en werkomgeving van veteranen en onderzoek naar het welzijn van hun naasten.
 • Maatschappelijk
  De derde programmalijn onderzoekt de invloed van maatschappelijke systemen en krachten op de ervaren erkenning en waardering, gezondheid en welzijn van veteranen en hun naasten. Twee thema’s zijn prioritair: beeldvorming van en over veteranen en de transitie van militair naar burgermaatschappij.
 • Preventie, zorg en ondersteuning
  Deze lijn streeft naar het vaststellen van de meest zinnige, zuinige en zorgzame zorg, gebaseerd op ervaringen, wensen en tevredenheid van de veteraan en hun thuisfront, en de effectiviteit en veiligheid van interventies. Onderzoek naar preventie, materiële ondersteuning en immateriële zorg en ondersteuning krijgt prioriteit.

Onderzoekers die een aanvraag overwegen, worden aangeraden de Onderzoeksagenda grondig te bestuderen.

Toetsing

Iedere aanvraag wordt geapprecieerd door leden van de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC); daarbij kan de WAC externe reviewers inschakelen. De WAC bestaat uit senior onderzoekers en experts werkzaam binnen het veteranen(zorg en welzijns)veld. Iedere aanvraag wordt getoetst op ‘relevantie en verwachte opbrengsten’, ‘haalbaarheid’, ‘kwaliteit’, en ‘originaliteit’. Een appreciatie kan leiden tot een ‘positief advies’ voor honorering, een ‘negatief advies’ voor afwijzing, of een eenmalig advies om de aanvraag te ‘herzien en opnieuw in te dienen’.

BTW

De subsidies die het NLVi verstrekt zijn niet belast met BTW. De onderzoeksprojecten dienen het algemeen belang en het NLVi is geen ‘verbruiker van diensten’ van de prestatie die door de subsidieontvanger is geleverd. U hoeft dus geen BTW af te dragen. Als u de betaalde BTW niet in de BTW-aangifte kunt verrekenen, kunt u deze opvoeren als projectkosten binnen het maximaal toegezegde subsidiebedrag. Als u als subsidieontvanger de subsidie aanwendt om goederen of diensten in te kopen, betaalt u daar wel BTW over.

Voortgangsverslagen

De contactpersonen van gehonoreerde onderzoeken dienen iedere 6 maanden een tussentijdsvoortgangsverslag in bij het NLVi. Zo stelt het NLVi vast of het onderzoek verloopt conform de vastgestelde planning en de vastgestelde opbrengsten. Na afloop van het onderzoek dienen aanvragers een Nederlandstalig eindrapport in bestaande uit de volgende onderdelen: Samenvatting, Probleemstelling, Doel- en Vraagstelling, Methode, Resultaten, Conclusies en Aanbevelingen, Overzicht opbrengsten, Financieel Verslag.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op met dr. J.F.G. (Joris) Haagen, Functionaris Onderzoek (j.haagen@nlveteraneninstituut.nl).

Naslagmateriaal

Voor meer informatie over afgerond en lopend veteranenonderzoek, zie

 1. Gemeenschappelijke Onderzoeksagenda Gezondheid en Welzijn Veteranen 2023 – 2027
 2. Onderzoekswijzer Gezondheid & Welzijn Veteranen
 3. Onderzoekswijzer Maatschappelijke Erkenning Veteranen
 4. Overzicht Nederlandse Publicaties
 5. Veteranennota

Formulieren

 1. Vooraanmelding Meerjarig Onderzoek
 2. Aanvraagformulier Meerjarig Onderzoek
 3. Aanvraagformulier R&D Onderzoek
 4. Template Overeenkomst R&D Onderzoek
 5. Template Tussentijds Rapport
 6. Template Eindrapport
 7. Template Overeenkomst Meerjarig Onderzoek