Subsidies voor onderzoek

Deel dit bericht:
Wetenschappelijke subsidies

Het Ministerie van Defensie stelt jaarlijks € 650.000,- beschikbaar aan het Nederlands Veteraneninstituut en het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) om wetenschappelijk onderzoek te financieren. Dit budget is verdeeld over 2 subsidies: Meerjarig Onderzoek (€ 500.000,-) en R&D Onderzoek (€ 150.000).

Onderzoekers met originele ideeën kunnen aanspraak maken op subsidiegelden door een subsidieaanvraag in te dienen. Bekijk hier de mogelijkheden.

Het Ministerie van Defensie stelt jaarlijks een budget beschikbaar aan het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) om wetenschappelijk onderzoek te financieren met als doel:

 • verbetering van de publieke en ervaren erkenning en waardering voor en door veteranen.
 • bevordering van de gezondheid en welzijn van veteranen en hun naasten.
 • verbetering van de kwaliteit van de veteranen(keten)zorg.

Deze subsidiegelden staan bekend als ‘Meerjarig Onderzoek’.

Onderzoeksprioriteiten

De onderzoeksprioriteiten in 2023 zijn:

 • Erkenning en Waardering: Onderzoek naar het versterken van de ervaren erkenning en waardering voor veteranen en voor hun naasten door maatschappelijke beeldvorming en het publieke debat over veteranen en missies.
 • Gezondheid en welzijn: Onderzoek naar wat kunnen we leren van veteranen zonder psychosociale klachten in de wijze waarop ze zijn omgegaan met ingrijpende uitzendgerelateerde gebeurtenissen omstandigheden.
 • Preventie: Onderzoek naar de ontwikkeling, inzet, (kosten)effectiviteit en efficiënte van preventieve maatregelen om aan uitzending gerelateerde problemen te voorkomen of te verminderen. Hoe verminderen we eenzaamheid onder veteranen.
 • Zorg en ondersteuning: Onderzoek naar innovatieve (kosten)effectieve en efficiënte behandelmethodieken naar uitzendgerelateerde (comorbide) klachten en stoornissen, onderzoek ter beantwoording van de vraag ‘Wat is goede nazorg voor aanhoudende uitzendgerelateerde psychosociale klachten?’, onderzoek naar het ondervangen van praktijkknelpunten in de zorgketen, en onderzoek dat aansluit bij de zorgketenbehoeften.

Toetsing

Iedere aanvraag wordt geapprecieerd door leden van de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC); daarbij kan de WAC externe reviewers inschakelen. De WAC bestaat uit senior onderzoekers en experts werkzaam binnen het veteranen(zorg en welzijns)veld. Iedere aanvraag wordt getoetst op ‘relevantie en verwachte opbrengsten’, ‘haalbaarheid’, ‘kwaliteit’, en ‘originaliteit’. Een appreciatie kan leiden tot een ‘positief advies’ voor honorering, een ‘negatief advies’ voor afwijzing, of een eenmalig advies om de aanvraag te ‘herzien en opnieuw in te dienen’.

BTW

De subsidies die het NLVi verstrekt zijn niet belast met BTW. De onderzoeksprojecten dienen het algemeen belang en het NLVi is geen ‘verbruiker van diensten’ van de prestatie die door de subsidieontvanger is geleverd. U hoeft dus geen BTW af te dragen. Als u de betaalde BTW niet in de BTW-aangifte kunt verrekenen, kunt u deze opvoeren als projectkosten binnen het maximaal toegezegde subsidiebedrag. Als u als subsidieontvanger de subsidie aanwendt om goederen of diensten in te kopen, betaalt u daar wel BTW over.

Voortgangsverslagen

De contactpersonen van gehonoreerde onderzoeken dienen iedere 6 maanden een tussentijdsvoortgangsverslag in bij het NLVi. Zo stelt het NLVi vast of het onderzoek verloopt conform de vastgestelde planning en de vastgestelde opbrengsten. Na afloop van het onderzoek dienen aanvragers een Nederlandstalig eindrapport in bestaande uit de volgende onderdelen: Samenvatting, Probleemstelling, Doel- en Vraagstelling, Methode, Resultaten, Conclusies en Aanbevelingen, Overzicht opbrengsten, Financieel Verslag.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op met dr. J.F.G. (Joris) Haagen, Functionaris Onderzoek (j.haagen@nlveteraneninstituut.nl).

Naslagmateriaal

Voor meer informatie over afgerond en lopend veteranenonderzoek, zie

 1. Onderzoekswijzer Gezondheid & Welzijn Veteranen
 2. Onderzoekswijzer Maatschappelijke Erkenning Veteranen
 3. Overzicht Nederlandse Publicaties
 4. Veteranennota

Formulieren

 1. Vooraanmelding Meerjarig Onderzoek
 2. Aanvraagformulier Meerjarig Onderzoek
 3. Aanvraagformulier R&D Onderzoek
 4. Template Overeenkomst R&D Onderzoek
 5. Template Tussentijds Rapport
 6. Template Eindrapport
 7. Template Overeenkomst Meerjarig Onderzoek