Subsidies voor onderzoek

Deel dit bericht:
Wetenschappelijke subsidies

Het Ministerie van Defensie stelt jaarlijks € 500.000,- beschikbaar aan het Nederlands Veteraneninstituut om wetenschappelijk onderzoek te financieren.

Onderzoekers met originele ideeën kunnen aanspraak maken op subsidiegelden door een subsidieaanvraag in te dienen. Bekijk hier de mogelijkheden.

Het Ministerie van Defensie stelt jaarlijks een budget beschikbaar aan het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) om wetenschappelijk onderzoek te financieren met als doel:

 • verbetering van de publieke en ervaren erkenning en waardering voor en door veteranen.
 • bevordering van de gezondheid en welzijn van veteranen en hun naasten.
 • verbetering van de kwaliteit van de veteranen(keten)zorg.

Deze subsidiegelden staan bekend als ‘Meerjarig Onderzoek’.

Onderzoeksprioriteiten

De onderzoeksprioriteiten in 2023 zijn:

 • Erkenning en Waardering: Onderzoek naar het versterken van de ervaren erkenning en waardering voor veteranen en voor hun naasten door maatschappelijke beeldvorming en het publieke debat over veteranen en missies.
 • Gezondheid en welzijn: Onderzoek naar wat kunnen we leren van veteranen zonder psychosociale klachten in de wijze waarop ze zijn omgegaan met ingrijpende uitzendgerelateerde gebeurtenissen omstandigheden.
 • Preventie: Onderzoek naar de ontwikkeling, inzet, (kosten)effectiviteit en efficiënte van preventieve maatregelen om aan uitzending gerelateerde problemen te voorkomen of te verminderen. Hoe verminderen we eenzaamheid onder veteranen.
 • Zorg en ondersteuning: Onderzoek naar innovatieve (kosten)effectieve en efficiënte behandelmethodieken naar uitzendgerelateerde (comorbide) klachten en stoornissen. Wat is goede nazorg voor aanhoudende uitzendgerelateerde psychosociale klachten.

Subsidie

Hieronder volgt een uiteenzetting van de aanvraagprocedure voor ‘Langlopend (Meerjarig) Onderzoek’.

Vooraanmelding (projectidee)

Geïnteresseerden dienen eerst een projectidee in. Een projectidee is een beknopte beschrijving van het project.

 1. Aanvragers hanteren hiervoor het formulier ‘Vooraanmelding Meerjarig Onderzoek
 2. Aanvragers dienen uiterlijk 21 april 2023, 14:00 uur hun projectidee in bij de Functionaris Onderzoek (j.haagen@nlveteraneninstituut.nl).
 3. De Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) van het Nederlands Veteraneninstituut apprecieert ieder ingezonden idee en adviseert de aanvrager hoe kansrijk honorering van het idee is en geeft eventueel suggesties ter aanscherping. Bij het appreciëren kan de WAC externe reviewers inschakelen.
 4. Binnen 21 dagen na sluiting van de aanvraagronde ontvangen aanvragers feedback op hun vooraanmelding.
 5. Het staat de aanvragers vrij hun ideeën uit te werken naar volwaardige aanvragen, ongeacht het advies van de WAC.

Aanvraag

Aanvragers kunnen hun projectidee uitwerken tot een volwaardige aanvraag.

 1. Aanvragers hanteren hiervoor het formulier ‘Aanvraagformulier Meerjarig Onderzoek
 2. Aanvragers dienen uiterlijk 21 juli 2023, 14:00 uur hun uitgewerkte aanvraag in bij de Functionaris Onderzoek (j.haagen@nlveteraneninstituut.nl).
 3. De WAC apprecieert iedere ingezonden aanvraag.
 4. De WAC adviseert de directieraad van het NLVi over het al dan niet honoreren van een aanvraag.
 5. De directieraad besluit over het al dan niet honoreren van een aanvraag.
 6. Binnen 2 maanden na sluiting van de aanvraagronde worden de aanvragers geïnformeerd over het al dan niet honoreren van hun aanvraag.
 7. Het staat aanvragers vrij om een repliek op de uiteindelijke beoordeling in te zenden.

Randvoorwaarden

 • De aanvraag richt zich primair op veteranen en/of hun naasten. Het is mogelijk andere geüniformeerde en aanverwante doelgroepen te betrekken, mits het hoofdaandeel van het onderzoek ligt bij veteranen en/of hun naasten.
 • De aanvraag adresseert één of meerdere onderzoeksprioriteiten.
 • De hoofdaanvrager is een gepromoveerd onderzoeker.
 • Indien u een aanvraag indient met meerdere organisaties is een ‘intentieverklaring’ verplicht. In deze verklaring spreken de partijen het voornemen uit om samen het onderzoeksidee in te dienen en het beoogde idee uit te voeren. Zonder intentieverklaringen wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
 • Het is een pre om veteranen te betrekken in de totstandkoming en uitvoering van het onderzoek (bijvoorbeeld via klankbordgroepen).
 • De maximale looptijd van het onderzoek is 5 jaar.
 • Open Access publicatiekosten worden vergoed tot een maximum bedrag van € 5.000,- per project, waarvan maximaal € 2.500 per wetenschappelijk artikel. Dit dient in de projectbegroting gespecificeerd te worden met ‘Open Access’.
 • De hoofdaanvrager is werkzaam bij een in Nederland gevestigde onderzoeks- en/of kennisinstelling.

Toetsing

Iedere aanvraag wordt geapprecieerd door leden van de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC); daarbij kan de WAC externe reviewers inschakelen. De WAC bestaat uit senior onderzoekers en experts werkzaam binnen het veteranen(zorg en welzijns)veld. Iedere aanvraag wordt getoetst op ‘relevantie en verwachte opbrengsten’, ‘haalbaarheid’, ‘kwaliteit’, en ‘originaliteit’. Een appreciatie kan leiden tot een ‘positief advies’ voor honorering, een ‘negatief advies’ voor afwijzing, of een eenmalig advies om de aanvraag te ‘herzien en opnieuw in te dienen’.

BTW

De subsidies die het NLVi verstrekt zijn niet belast met BTW. De onderzoeksprojecten dienen het algemeen belang en het NLVi is geen ‘verbruiker van diensten’ van de prestatie die door de subsidieontvanger is geleverd. U hoeft dus geen BTW af te dragen. Als u de betaalde BTW niet in de BTW-aangifte kunt verrekenen, kunt u deze opvoeren als projectkosten binnen het maximaal toegezegde subsidiebedrag. Als u als subsidieontvanger de subsidie aanwendt om goederen of diensten in te kopen, betaalt u daar wel BTW over.

Voortgangsverslagen

De contactpersonen van gehonoreerde onderzoeken dienen iedere 6 maanden een tussentijdsvoortgangsverslag in bij het NLVi. Zo stelt het NLVi vast of het onderzoek verloopt conform de vastgestelde planning en de vastgestelde opbrengsten. Na afloop van het onderzoek dienen aanvragers een Nederlandstalig eindrapport in bestaande uit de volgende onderdelen: Samenvatting, Probleemstelling, Doel- en Vraagstelling, Methode, Resultaten, Conclusies en Aanbevelingen, Overzicht opbrengsten, Financieel Verslag.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op met dr. J.F.G. (Joris) Haagen, Functionaris Onderzoek (j.haagen@nlveteraneninstituut.nl).