R&D Onderzoek

Deel dit bericht:
Aanvraagprocedure voor R&D Onderzoek

Het Ministerie van Defensie stelt jaarlijks € 650.000,- beschikbaar aan het Nederlands Veteraneninstituut en het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) om wetenschappelijk onderzoek te financieren. Dit budget is verdeeld over 2 subsidies: Meerjarig Onderzoek (€ 500.000,-) en R&D Onderzoek (€ 150.000). Op deze pagina wordt de aanvraagprocedure voor R&D Onderzoek uitgelegd.

Bekijk de pagina Subsidies voor onderzoek voor meer informatie over beide subsidies.

Aanvraag

Geïnteresseerden kunnen een aanvraag voor subsidie indienen. Er is jaarlijks € 150.000,- beschikbaar voor de financiering van R&D Onderzoek.

 1. Aanvragers gebruiken hiervoor het formulier ‘Aanvraagformulier R&D Onderzoek
 2. Aanvragers dienen uiterlijk 15 juni vóór 14.00 uur hun aanvraag in bij de Functionaris Onderzoek (j.haagen@nlveteraneninstituut.nl).
 3. De Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) apprecieert iedere ingezonden aanvraag. Bij het appreciëren kan de WAC externe reviewers inschakelen.
 4. De WAC adviseert de Stuurgroep van het LZV over het al dan niet honoreren van een aanvraag.
 5. De Stuurgroep besluit over het al dan niet honoreren van een aanvraag.
 6. Binnen 3 maanden na sluiting van de aanvraagronde worden de aanvragers geïnformeerd over het al dan niet honoreren van hun aanvraag.
 7. Het staat aanvragers vrij om een repliek op de uiteindelijke beoordeling in te zenden.

Randvoorwaarden

 • De aanvrager of een mede-aanvrager is afkomstig uit de LZV-zorgketen.
 • Onderzoek dient tastbare resultaten voor de praktijk op te leveren.
 • De aanvraag richt zich op veteranen met uitzendgerelateerde problematiek en/of hun naasten.
 • De aanvraag adresseert één of meerdere onderzoeksprioriteiten.
 • De hoofdaanvrager is een gepromoveerd onderzoeker.
 • De volgende typen onderzoek genieten de voorkeur: Pilotonderzoek, Implementatieonderzoek, Secundaire data analysen, Dossieronderzoek, Incidenteel onderzoek.
 • Indien u een aanvraag indient met meerdere organisaties is een ‘intentieverklaring’ verplicht. In deze verklaring spreken de partijen het voornemen uit om samen het onderzoeksidee in te dienen en het beoogde idee uit te voeren. Zonder intentieverklaring(en) wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
 • Als voor het onderzoek cliënten uit een zorginstelling van het LZV worden geworven, dan dient de aanvrager voor iedere betreffende zorginstelling een ‘haalbaarheidsverklaring’ in. De haalbaarheidsverklaring bestaat uit:
  • Een inschatting van het maandelijks aantal deelnemers op basis van: 1. De totale maandelijkse instroom van potentiële deelnemers, 2. het verlies van potentiële participanten op basis van ander lopend of toekomstig te starten onderzoek, 3. de verwachte ratio deelname/weigering voor deze aanvraag, 4. Andere risico’s voor de verwerving van deelnemers. Onderbouw de resultaten op basis van concrete cijfers.
  • In de haalbaarheidsverklaring dient vermeld te worden dat toekomstig te starten (veteranen)onderzoek niet ten koste gaat van deze aanvraag.
  • De verklaring dient (mede) getekend te worden door de betreffende zorgmanager en/of onderzoekscoördinator verantwoordelijk voor de coördinatie van alle lopende onderzoeken binnen de betreffende ketenorganisatie.
  • Zonder haalbaarheidsverklaring(en) wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
 • Het is een pré om veteranen en/of zorgprofessionals te betrekken in de totstandkoming en uitvoering van het onderzoek (bijvoorbeeld via klankbordgroepen)
 • U kunt maximaal € 50.000,- aanvragen per aanvraag.
 • De maximale looptijd van het onderzoek is 2 jaar.
 • Alleen publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen.
 • Open Access publicatiekosten worden vergoed tot een maximum bedrag van € 5.000,- per project, waarvan maximaal € 2.500 per wetenschappelijk artikel. Dit dient in de projectbegroting gespecificeerd te worden met ‘Open Access’.

Formulieren

 1. Aanvraagformulier R&D Onderzoek
 2. Template Overeenkomst R&D Onderzoek
 3. Template Tussentijds Rapport
 4. Template Eindrapport

Naslagmateriaal

 1. Gemeenschappelijke Onderzoeksagenda Gezondheid en Welzijn Veteranen 2023 – 2027
 2. Onderzoekswijzer Gezondheid & Welzijn Veteranen
 3. Onderzoekswijzer Maatschappelijke Erkenning Veteranen
 4. Overzicht Nederlandse Publicaties
 5. Veteranennota