Recent afgerond onderzoek

Deel dit bericht:
Een overzicht van recent afgeronde onderzoeken.

Een beknopt overzicht van onderzoeken die onlangs zijn afgerond. Eerder afgeronde onderzoeken zijn in te zien via Publicaties.

onderzoek-veteranen

75 Jaar bevrijd: herinneringen aan strijd en onvrijheid in Europe en Azië

Vanaf juni 2019 tot en met augustus 2020 schreven Jeoffrey van Woensel en Marjolein van der Werf in het kader van de viering van ’75 jaar vrijheid’ elke maand twee artikelen voor website en social media. De dertig artikelen volgden het spoor van de bevrijding vanaf de stranden van Normandië in juni 1944 tot aan de bevrijding van krijgsgevangenkampen in Japan in augustus 1945.  De artikelen zijn gebaseerd op interviews met Tweede Wereldoorlog-veteranen uit de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen (ICNV). Aan het eind van het project zijn de artikelen gebundeld en in geredigeerde vorm opgenomen in het tweede deel van de reeks Militaire Ooggetuigen dat eind oktober 2020 in boekvorm verscheen onder de titel 75 jaar bevrijd: herinneringen aan strijd en onvrijheid in Europa en Azië.

Kerngegevens Veteranen

In de periode 2014-2018 hebben we jaarlijks onderzoek gedaan onder veteranen om zicht te krijgen op hun behoeften en opvattingen. Onderwerpen die we hebben uitgevraagd zijn onder meer: oordeel over het veteranenbeleid, belang van het veteranenbeleid, veteraan voelen, deelname aan veteranenactiviteiten, ervaren waardering als veteraan, invloed van de uitzending(en) op het leven en – ten slotte – de dienstverlening van Veteraneninstituut en het Veteranenloket. De uitkomsten van de vijf onderzoeken (2014-2018) leverden een stabiel beeld op. Uitgebreidere informatie over de opzet van het onderzoek en de resultaten vindt u in de verschillende onderzoeksrapporten.

Veteraan, hoe gaat het met u?

Dit is een onderzoek uit 2019 naar het welbevinden van Nederlandse veteranen die de dienst hebben verlaten. Het is een herhaling van het vragenlijstonderzoek dat is uitgevoerd in 2014. Met het onderzoek geven we een beeld van hoe het gaat met postactieve veteranen anno 2018. Het onderzoek verschaft inzicht in de factoren die samenhangen met (verminderde) kwaliteit van leven en geeft antwoord op de vraag in hoeverre bij Nederlandse veteranen sprake is van behoefte aan zorg en hoe zij omgaan met die behoefte. Uitgebreidere informatie over de opzet van het onderzoek, de resultaten en de aanbevelingen vindt u in de publiekssamenvatting, de factsheet en het achtergrondrapport.

 

Mediaonderzoek

De berichten die de media brengen, bepalen voor een deel de beelden die de samenleving heeft van personen of onderwerpen. Daarnaast geven media ook gedeeltelijk weer wat er leeft in de samenleving. Ons onderzoek ‘Dagbladmonitor Veteranen’ naar de kenmerken van de berichtgeving over veteranen, uitzendingen en Defensie uit 2019 is gebaseerd op de artikelen die van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018 in drie landelijke en drie regionale dagbladen zijn verschenen. Uitgebreidere informatie over de opzet van het onderzoek en de resultaten vindt u in het onderzoeksrapport.

 

Publieke Opinieonderzoek 2019

In 2019 hebben het Veteraneninstituut, het Nationaal Comité Veteranendag en het Ministerie van Defensie samen met onderzoeksbureau Motivaction een onderzoek uitgevoerd naar de publieke opinie over veteranen en de Nederlandse Veteranendag. In de ‘Monitor Veteranen en Veteranendag’ komen onder meer de volgende thema’s aan bod: belangstelling en waardering voor veteranen, draagvlak voor deelname aan vredesmissies, oordeel over deelname aan missies in het verleden, bekendheid met het begrip veteraan, beeld van veteranen, draagvlak voor het veteranenbeleid en bekendheid met en draagvlak voor de Nederlandse Veteranendag. Uitgebreidere informatie over de opzet van het onderzoek en de resultaten vindt u in het onderzoeksrapport.

Thuisfrontonderzoek

In het onderzoek ‘Alles rustig aan het thuisfront?’ hebben wij in 2018 bij zowel het thuisfront als bij veteranen de behoefte aan erkenning, waardering en ondersteuning onder het thuisfront van veteranen uit dienst gepeild. Thema’s die zijn uitgevraagd zijn onder meer: de terugblik op en gevolgen van de uitzending, de rol van uitzending in het huidige leven, de ervaren belangstelling, steun en waardering, de tevredenheid over het leven, de gezondheid en onderlinge relatie, de bekendheid met en tevredenheid over de diensten van het Veteraneninstituut en de behoefte aan contact met het thuisfront van andere veteranen. Uitgebreide informatie over de opzet van het onderzoek en de resultaten vindt u in het onderzoeksrapport.